DIY แบบง่าย ๆ จากของเหลือใช้!!!

หาที่โกยผงฝุ่น(สะอาด) รองน้ำจากอ่างล้างหน้า ในกรณีไม่ได้ต่อก๊อกน้ำสำรองไว้ ใช้ที่แกะลวดเย็บกระดาษ(แม๊กซ์)ป้องกันเล็บมือ เวลาจะเพิ่ม/ลดอะไรในวงแหวนกุญแจ ใช้ยางรัดของเส้นใหญ่รัดกลางกระป๋องสี ...