DIY ยางล้อรีไซเคิล (รถยนต์ จักรยาน จักรยานยนต์)

ที่มาของภาพ http://bit.ly/1Q5IEfr มีวิธีการหลายหลายแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ จากยางล้อรถยนต์  จักรยาน จักรยานยนต์ ที่หมดสภาพหรือไม่ใช้ประโยชน์แล้ว เพราะยางล้อเก่าเหล่านี้มักจะ แข็งแรง และทนทาน ยิ่งยางล...